• БДБ19-21 тайлан гаргах тухай

  ЕБС-ийн анги бүлгийн суралцагчийн сурлагын болон шалгалтын дүн, дэвших, төгсөх үйлдэл, статистикийн системд байрласан 2 асуулгыг бөглөж баталгаажуулснаар БДБ19; БДБ20; БДБ21 тайлан гарна.. Энэхүү баталгаажуулсан тайлан нь албан ёсны тайлангийн мэдээ болж архивлагдана.

  Дэлгэрэнгүй... Гарын авлага
 • СУРЛАГЫН ДҮН

  ЕБС-ийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн бүлгийн суралцагчийн жилийн эцсийн дүнг хичээл бүрээр мэдээллийн системд оруулж баталгаажуулна. Энэхүү баталгаажуулсан жилийн эцсийн дүн нь мэдээллийн систем дэх суралцагчийн хувийн хэрэгт албан ёсны дүн болж бичигдэнэ.

  Гарын авлага
 • БДБ19-21 тайлан гаргах тухай

  ЕБС-ийн анги бүлгийн суралцагчийн сурлагын болон шалгалтын дүн, дэвших, төгсөх үйлдэл, статистикийн системд байрласан 2 асуулгыг бөглөж баталгаажуулснаар БДБ19; БДБ20; БДБ21 тайлан гарна.. Энэхүү баталгаажуулсан тайлан нь албан ёсны тайлангийн мэдээ болж архивлагдана.

  Дэлгэрэнгүй... Гарын авлага
  Цахим контент
Боловсролын удирдлагын систем
Боловсролын байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслах, суралцагчийн сурах үйл явц, сурлагын ахиц, амжилтад бодитой дэмжлэг үзүүлэх, хэрэглэгчийг нэг эх үүсвэрээс тухайн цаг хугацааны нэгдсэн мэдээллээр хангах систем юм.
Санхүүгийн удирдлагын систем
Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг тасралтгүйгээр оновчтой удирдах, хэрэглэгчдэд хэрэгцээт мэдээллийг нэг эх үүсвэрээс тухайн цаг хугацааны болон түүхэн мэдээллээр тогтвортой хангах систем юм.
Статистик мэдээллийн систем
Богино хугацаанд үр дүнтэйгээр мэдээлэл цуглуулах, цуглуулсан мэдээлэлд шинжилгээ хийх, шинжилгээний үр дүнг түгээх бие даасан систем юм.
Шинэ Медиа