• Улсын шалгалт

    2016-2017 оны хичээлийн жилийн улсын шалгалтын дүнг улсын шалгалтын эрх (es37..)-ээр шалгалт өгсөн анги бүлгийн суралцагч нэг бүрээр оруулж баталгаажуулах үйлдлийг заасан хугацаанд хийж дуусгана уу.

    Гарын авлага...
    Цахим контент
Байгууллагын хүний нөөцийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хялбараар удирдах, хэрэглэгчдийг нэг эх үүсвэрээс түүхэн болон тухайн цаг хугацааны нэгдсэн мэдээллээр хангаснаар оновчтой шийдвэр гаргахад туслах систем юм.
Боловсролын байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслах, суралцагчийн сурах үйл явц, сурлагын ахиц, амжилтад бодитой дэмжлэг үзүүлэх, хэрэглэгчийг нэг эх үүсвэрээс тухайн цаг хугацааны нэгдсэн мэдээллээр хангах систем юм.
Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг тасралтгүйгээр оновчтой удирдах, хэрэглэгчдэд хэрэгцээт мэдээллийг нэг эх үүсвэрээс тухайн цаг хугацааны болон түүхэн мэдээллээр тогтвортой хангах систем юм.
Богино хугацаанд үр дүнтэйгээр мэдээлэл цуглуулах, цуглуулсан мэдээлэлд шинжилгээ хийх, шинжилгээний үр дүнг түгээх бие даасан систем юм.
Шинэ Медиа