• 2016-2017 оны хичээлийн жил:

  ЕБС-ийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийн өөрчлөлт, элсэгч, шилжилт хөдөлгөөн, суралцагчийн хувийн хэргийн мэдээлэл түүний өөрчлөлтийн бүртгэлийг цаг хугацаанд нь үнэн зөвөөр системд оруулж бүртгэснээр мэдээлэл нь систем дээр түүх болон хадгалагдана.

  Дэлгэрэнгүй...
 • БДБ тайлан, мэдээ:

  ЕБС-ийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн сургалтын үйл ажиллагаа болон ажилтан, суралцагчдын бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой мэдээллийг цаг хугацаанд нь оруулж баталгаажуулалтыг хийснээр БДБ тайлан, мэдээ хугацаандаа бодит мэдээллээр гарч албан ёсны тоо мэдээ болж архивлагдана. Ингэснээр сургуулийн болон эрх бүхий албан тушаалтныг бодит мэдээллээр хангаж шийдвэр гаргах боломжийг олгоно.

  Дэлгэрэнгүй...
 • Хүний нөөцийн мэдээлэл:

  Байгууллагын болон ажлын байр, орон тооны мэдээлэл, ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн, хувийн хэргийн мэдээллийн өөрчлөлтийг тухай бүрт нь бүртгэж баталгаажуулалтыг хийж ажилласнаар холбогдох тайлан мэдээ гарахаас гадна бусад системд суурь мэдээлэл болж ашиглагдана.

  Дэлгэрэнгүй...
 • 2016-2017 оны хичээлийн жил:

  ЕБС-ийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийн өөрчлөлт, элсэгч, шилжилт хөдөлгөөн, суралцагчийн хувийн хэргийн мэдээлэл түүний өөрчлөлтийн бүртгэлийг цаг хугацаанд нь үнэн зөвөөр системд оруулж бүртгэснээр мэдээлэл нь систем дээр түүх болон хадгалагдана.

  Дэлгэрэнгүй...
  Цахим контент
Байгууллагын хүний нөөцийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хялбараар удирдах, хэрэглэгчдийг нэг эх үүсвэрээс түүхэн болон тухайн цаг хугацааны нэгдсэн мэдээллээр хангаснаар оновчтой шийдвэр гаргахад туслах систем юм.
Боловсролын байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслах, суралцагчийн сурах үйл явц, сурлагын ахиц, амжилтад бодитой дэмжлэг үзүүлэх, хэрэглэгчийг нэг эх үүсвэрээс тухайн цаг хугацааны нэгдсэн мэдээллээр хангах систем юм.
Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг тасралтгүйгээр оновчтой удирдах, хэрэглэгчдэд хэрэгцээт мэдээллийг нэг эх үүсвэрээс тухайн цаг хугацааны болон түүхэн мэдээллээр тогтвортой хангах систем юм.
Богино хугацаанд үр дүнтэйгээр мэдээлэл цуглуулах, цуглуулсан мэдээлэлд шинжилгээ хийх, шинжилгээний үр дүнг түгээх бие даасан систем юм.
Шинэ Медиа