• Системд 2018-2019 оны хичээлийн жил нээгдсэнийг мэдэгдье!

    2018-2019 оны хичээлийн жил эхэлсэнтэй холбоотойгоор системд шинэ элсэгч бүртгэх, ажилтан, суралцагчийн шилжилт-хөдөлгөөн, мэдээллийн өөрчлөлтийг хийнэ үү.

    Цахим контент
Байгууллагын хүний нөөцийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хялбараар удирдах, хэрэглэгчдийг нэг эх үүсвэрээс түүхэн болон тухайн цаг хугацааны нэгдсэн мэдээллээр хангаснаар оновчтой шийдвэр гаргахад туслах систем юм.
Боловсролын байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслах, суралцагчийн сурах үйл явц, сурлагын ахиц, амжилтад бодитой дэмжлэг үзүүлэх, хэрэглэгчийг нэг эх үүсвэрээс тухайн цаг хугацааны нэгдсэн мэдээллээр хангах систем юм.
Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг тасралтгүйгээр оновчтой удирдах, хэрэглэгчдэд хэрэгцээт мэдээллийг нэг эх үүсвэрээс тухайн цаг хугацааны болон түүхэн мэдээллээр тогтвортой хангах систем юм.
Богино хугацаанд үр дүнтэйгээр мэдээлэл цуглуулах, цуглуулсан мэдээлэлд шинжилгээ хийх, шинжилгээний үр дүнг түгээх бие даасан систем юм.