ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ

Байгууллагын хүний нөөцийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хялбараар удирдах, хэрэглэгчдийг нэг эх үүсвэрээс түүхэн болон тухайн цаг хугацааны нэгдсэн мэдээллээр хангаснаар оновчтой шийдвэр гаргахад туслах систем юм.

БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ

Боловсролын байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслах, суралцагчийн сурах үйл явц, сурлагын ахиц, амжилтад бодитой дэмжлэг үзүүлэх, хэрэглэгчийг нэг эх үүсвэрээс тухайн цаг хугацааны нэгдсэн мэдээллээр хангах систем юм.

САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ

Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг тасралтгүйгээр оновчтой удирдах, хэрэглэгчдэд хэрэгцээт мэдээллийг нэг эх үүсвэрээс тухайн цаг хугацааны болон түүхэн мэдээллээр тогтвортой хангах систем юм.

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Богино хугацаанд үр дүнтэйгээр мэдээлэл цуглуулах, цуглуулсан мэдээлэлд шинжилгээ хийх, шинжилгээний үр дүнг түгээх бие даасан систем юм.